Transparenta

RAPORT DE TRANSPARENTA

Acest raport este realizat cu scopul de aliniere a PAID S.A. la cerințele Regulamentului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF.

Având in vedere cerințele reglementarilor menționate mai sus, PAID S.A. publică și actualizează periodic informațiile supuse cerințelor de publicare.

A. Structura organizatorică  

Structura de conducere și administrare a societății este realizată de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul General și Directorul General Adjunct.

Acționarii societății:

 • - ABC Asigurări Reasigurări S.A.,
 • - Societatea de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. - in faliment,
 • - CARPATICA ASIG S.A. – in faliment,
 • - CERTASIG Societate de Asigurare și Reasigurare S.A. – autorizatie de functionare retrasa prin Decizia ASF nr. 209 publicata in Monitorul Oficial nr. 156/26.02.2020,
 • - Societate de Asigurare și Reasigurare CITY INSURANCE S.A.,
 • - CREDIT EUROPE Asigurări Reasigurări S.A. - în prezent ERGO Asigurări S.A.,
 • - EUROINS ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.,
 • - GENERALI ROMANIA Asigurare Reasigurare S.A.,
 • - GRAWE ROMANIA Asigurare S.A.,
 • - GROUPAMA Asigurări S.A.,
 • - PLATINUM Asigurări S.A. - în prezent GOTHAER Asigurări Reasigurări S.A.,
 • - UNIQA Asigurări S.A..

Cei 5 membri ai Consiliului de Administrație sunt:

 • - Coste Francois Benoit Jean-Baptiste Pierre - Președinte;
 • - Gabriel Marcu - Vicepreședinte;
 • - Paul Swoboda - Membru;
 • - Paul Corneliu Cazacu - Membru;
 • - James Julian Grindley - Membru.


Conducerea Executivă:

 • - Nicoleta Radu – Director General;
 • - Natalia Man – Director General Adjunct;


La nivelul PAID S.A. sunt înființate 8 Comitete: Comitetul de Managementul Riscului, Comitetul de Audit, Comitetul de Daune, Comitetul de analiză și soluționare a reclamațiilor, Comitetul de Investiții, Comitetul de Reasigurare, Comitetul de Continuitate a activității (BCP) și Comitetul de Remunerare.

Persoanele care dețin funcții-cheie sunt: Șef Compartiment Mangementul Riscului, Ofițer de Conformitate, Șef Compartiment Audit Intern și Șef Compartiment Actuariat.

Organizarea structurală:

 • - Secretariat General: Șef compartiment, Asistent registrator principal;
 • - Departament Actuariat, Managementul Riscului și Economic: Director Economic
 • - Compartiment Actuariat: Șef compartiment, Actuar
 • - Compartiment Managementul Riscului: Șef compartiment, Inspector de risc
 • - Compartiment Economic: Contabil șef, Economiști
 • - Compartiment Control Intern și Managementul Calității: Șef compartiment
 • - Ofițer de conformitate
 • - Compartiment Audit Intern: Șef compartiment
 • - Compartiment Reasigurare: Șef compartiment, Specialiști asigurări (reasigurări)
 • - Compartiment Juridic: Șef compartiment, Consilieri juridici
 • - Compartiment Daune: Șef compartiment, Inspectori coordonare daune/specialitate daune
 • - Departament de Dezvoltare: Director de Vânzări
 • - Compartiment Distribuție/Suport tehnic: Șef Compartiment, Inspector subscriere
 • - Compartiment Marketing/Comunicare: Șef Compartiment
 • - Compartiment Subscriere: Șef compartiment, Inspectori asigurări/subscriere
 • - Compartiment Tehnologia Informației: Șef compartiment, Analist, Administrator de rețea

 


B. Principalele caracteristici ale sistemului de guvernanță

Sistemul de guvernanță cuprinde structuri organizatorice menite să sprijine îndeplinirea obiectivelor strategice și activitatea companiei. PAID S.A este organizată adecvat și eficient, iar toate procedurile și controalele operaționale necesare sunt implementate. De asemenea, responsabilitățile sunt clar segregate între diferitele arii operaționale din societate.

În cadrul societății funcționează mai multe sisteme care au rolul de a asigura guvernanța corporativă, respectiv:

 • - un sistem eficient de comunicare și transmitere a informațiilor către părțile interesate;
 • - un sistem eficient de management al riscului;
 • - un sistem eficient de control intern;


De asemenea, la nivelul companiei au fost adoptate și implementate o serie de politici și proceduri, printre care: politici pentru buna desfășurare a activității, politici de adecvare; politici de remunerare; politici de securitate a informațiilor; politica de externalizare; politica Solvency II;  etc. Acestea sunt supuse anual procesului de revizie și aprobare.

Detalii suplimentare despre cadrul de guvernanță corporativă sunt disponibile în
Raportul privind Solvabilitatea si Situatia Financiara (SFCR) Cap. B.

  


Concluziile evaluării poziției financiare


Principalii indicatori financiari ai companiei, conform standardelor de raportare contabila si financiara statutare:

 

2018

2019

Prime Brute Câștigate (lei)

151.154.455

155.431.880

 

% din Prime Brute Câștigate

Rata daunei

7,03 %

2,94 %

Rata reasigurării

47,60 %

43,69 %

Rata altor rezerve tehnice(rezerva catastrofa)

10,19 %

15,41 %

Rata cheltuielilor (comisioane, variație cheltuieli achiziție, cheltuieli administrative, cheltuieli proiecte noi, provizioane)

18,31 %

19,79 %

Rata combinată

83,13 %

81,83 %

Rezultatul net (lei)

25.833.026

31.243.490

Evoluția coeficientului de lichiditate:

EvolutiaCoeficientuluiDeLichiditate

Principalii indicatori de stabilitate financiara ai companiei, in regim de raportare Solvabilitate II, calculati conform Standard Formula:

Evoluția Marjei de Solvabilitate

Acoperire SCR

Acoperire MCR

acoperireSCR AcoperireMCR

 

 

31.12.2019

31.12.2018

Cerinta de capital pentru riscul de piata

16.895.485

15.369.296

Cerinta de capital pentru riscul de contraparte

21.174.479

20.791.600

Cerinta de capital pentru riscul de subscriere

61.940.504

59.986.798

Diversificare

-18.867.792

-17.822.112

Cerinta de capital de baza (BSCR)

81.142.676

78.325.582

Cerința de capital pentru riscul operațional

4.662.956

4.534.634

Cerinta de capital de solvabilitate inainte de ajustare (1)

85.805.632

82.860.216

Capacitatea impozitelor amanate de a absorbi pierderile-ajustarea (2)

-8.721.974

-4.715.086

Cerinta de capital de solvabilitate total-SCR (3) = (1)+(2)

77.083.658

78.145.130

Cerinta minima de capital-MCR

19.270.914

19.536.283

Acoperirea Cerintei de Capital

 

 

Fonduri proprii

198.380.687

154.328.388

Acoperirea SCR

257%

197%

Acoperirea MCR

1029%

790%

 

Pentru acoperirea riscului de catastrofă, PAID S.A. avea la 31 decembrie 2019 unul dintre cele mai mari programe de reasigurare de tip excedent de daună din Europa, la care participă 54 de reasiguratori. Programul are o capacitate maximă de 950.000.000 EURO pentru riscurile de cutremur, alunecări de teren și inundații, reținerea proprie fiind limitată la 8 milioane EURO pentru riscul de cutremur și 4 milioane EURO pentru riscurile de alunecări de teren și inundații.

D. Principalele caracteristici ale cadrului formal privind aplicarea principiilor și practicilor de raportare financiară

PAID S.A. întocmește situațiile financiare statutare în conformitate cu Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activități de asigurare și/sau reasigurare.

Situațiile financiare anuale sunt auditate de un auditor independent. Pachetul de situații financiare aferent anului fiscal 2019 a fost auditat de KPMG Audit SRL.

În conformitate cu prevederile Normei ASF nr 19/30.10.2015 compania întocmește și publică situații financiare anuale sub standardul IFRS începând cu anul 2015, ca raportare paralela.

Raportări Solvabilitate II (SII)

În conformitate cu cerințele de raportare financiară ale Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și ale Normei nr. 21/2016 privind raportările referitoare la activitatea de asigurare și/sau de reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, PAID S.A. întocmește și raportează:

 • - Machetele cantitative trimestriale si anuale (QRT)
 • - Raportul privind solvabilitatea și situația financiară (SFCR);
 • - Raportul periodic de supraveghere (RSR).

 


Suplimentar, în conformitate cu prevederile Solvabilitate II, a Regulamentului Delegat și a Politicii interne, PAID S.A. întocmește anual sau de fiecare dată când intervin modificări semnificative în profilul sau apetitul la risc un raport de evaluare prospectivă a riscurilor proprii realizată la nivelul grupului (raportul ORSA).

La nivelul PAID S.A. a fost dezvoltată și aplicată „Politica privind realizarea raportărilor” care are ca scop asigurarea realizării și transmiterii in termen a tuturor raportarilor obligatorii, precum și asigurarea corectitudinii și completitudinii acestora.

Comitetul de Audit este forul care avizează raportările statutare și cele de Solvabilitate II, înainte ca acestea să fie supuse spre aprobare Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Acționarilor.

E. Principalele caracteristici ale sistemului privind administrarea/managementul a/al riscurilor

Gestionarea Sistemului de Management al Riscului la nivelul PAID S.A. se realizează prin planificarea, coordonarea și controlul activității de Management al Riscului. În cadrul acestuia se stabilesc strategii specifice, se dezvoltă politici și proceduri privind identificarea, evaluarea, monitorizarea, administrarea/ reducerea și raportarea riscurilor în timp util, cu scopul de a le optimiza și de a crea o cultură organizațională de tip „risk awareness’’.

Sistemul de management al riscurilor este supus unui proces continuu de eficientizare, cu scopul de a proteja compania, prin susținerea obiectivelor acesteia, astfel:

 • - stabilirea unui cadru organizațional adecvat;
 • - optimizarea procedurilor privind riscurile semnificative;
 • - stabilirea unui sistem de limite ale expunerilor la riscuri și a unei modalități de monitorizare a acestor limite, în concordanță cu profilul de risc asumat;
 • - îmbunătățirea procesului decizional, de planificare și de prioritizare;
 • - instituirea unui sistem de raportare a expunerilor la risc, precum și a altor aspecte referitoare la riscuri;
 • - utilizarea/ alocarea eficientă a capitalului și resurselor în cadrul societății;
 • - protejarea și consolidarea activelor și imaginii societății;
 • - stabilirea unor criterii de recrutare și remunerare a angajaților;
 • - dezvoltarea profesionala continuă a angajaților;
 • - optimizarea eficienței operaționale.

Strategia specifică de gestionare a riscurilor este parte integrantă a strategiei generale a PAID S.A., având ca principale obiective: respectarea cerințelor de capital SCR și MCR, asigurarea unui program optim de reasigurare, realizarea unui management eficient, orientat spre  cresterea gradului de acoperire, toate având ca scop menținerea stabilității financiare a PAID S.A., astfel încât toate obligațiile financiare să fie respectate.

Anual, PAID S.A. dezvoltă un Plan de risc prezentând obiectivele și măsurile adoptate pentru fiecare risc semnificativ, acesta fiind supus dezbaterii și aprobării Consiliului de Administrație.

Strategia de riscuri a PAID S.A. are la bază următoarele principii:

 • - Dezvoltarea unei guvernanțe adecvate în raport cu strategia companiei;
 • - Dezvoltarea unui program de reasigurare adecvat;
 • - Utilizarea Managementului Riscului ca parte integrantă a sistemului de management bazat pe standarde și reguli;
 • - Includerea strategiei de risc în strategia de afaceri a PAID S.A., fiind luate în considerare în procesele de respectarea a apetitului la risc, a nivelului fondurilor proprii și al cerinței de capital (SCR)
 • - Utilizarea principiului „siguranță vs. profit” în politica de investiții, cu limitări pe clase de active, astfel încât să fie evitate concentrări excesive pe o instituție financiară;
 • - Îmbunătățirea permanentă a indicatorilor de performanță și monitorizarea lor;
 • - Susținerea procesului de planificare strategică și operațională prin rezultatele ORSA;
 • - Asigurarea unei baze de capital puternică și rate de solvabilitatea prudente;
 • - Utilizarea de tehnici de atenuare a riscurilor operaționale (sistemul de control intern, planuri de continuitate a activității, securitatea informatică și planul de recuperare în caz de dezastru, măsuri de protecție și securitate a persoanelor și activelor);
 • - Optimizarea permanentă a proceselor.

 

Principalele orientări strategice pe care PAID S.A. le are în vedere se referă la cei 4 piloni de dezvoltare:

 1. Guvernanță: asigurarea unui cadru de funcționare în deplină concordanță cu cerințele legale
 2. Sustenabilitate financiară: asigurarea unui nivel de solvabilitate adecvat și dimensionarea corectă a structurii și nivelului de protecție prin reasigurare.
 3. Sustenabilitate operațională: capacitatea de procesa un număr ridicat de operațiuni, în cazul unui eveniment major.
 4. Dezvoltare: creșterea gradului de penetrare și implicit a portofoliului.

Activitatea PAID S.A. este analizată din prisma expunerii la următoarele riscuri: Riscul de subscriere, Riscul de lichiditate, Riscul de credit, Riscul de piață, Riscul operațional, Riscul reputațiuni și Riscul strategic. Riscurile sunt tratate individual, dar și în agregat. PAID S.A. calculează necesarul de capital utilizând Formula Standard. Rezultatele obținute oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care sunt distribuite riscurile pe diferite categorii de risc și determină cerințele de capital și de solvabilitate în conformitate cu Solvabilitate II.

Pe baza rezultatelor financiare din ultimii ani, PAID este în plin proces de acumulare de fonduri proprii și de optimizare a cerinței de capital pentru asigurarea unei rate de solvabilitate cât mai confortabile.

Analizele de risc sunt întocmite la nivelul societății, respectând specificațiile politicilor și procedurilor de risc.

Cele mai importante riscuri sunt:

subscriere

Cel mai important risc. În comparație cu anul trecut nu s-au înregistrat modificări semnificative.

contrapartida

Reprezintă un risc important. Față de 2018 s-au înregistrat ușoare creșteri ale acestuia, ca urmare a creșterii expunerilor de tip 1.

Piață

În ușoară creștere față de anul trecut din cauza creșterii riscului de concentrare și a marjei de credit rezultată din creșterea investițiilor în titluri ale statului român, denominate în euro.

operațional

Se menține la un nivel comparabil cu cel din anul precedent.

 

Mai multe detalii referitoare la sistemul de management al riscurilor sunt prezentate în
Raportul privind Solvabilitatea si Situatia Financiara (SFCR) Capitolul B (subcapitolul B.3) si Capitolul C.

F. Concluziile evaluării eficienței sistemului de administrare/ management a/al riscurilor

Apetitul la risc și pragurile de semnificație stabilite în cadrul sistemului de management sunt aprobate de Consiliul de Administrație.      

Funcția de Management al Riscului și după caz, Comitetul de Management al Riscurilor raportează situația de risc către Consiliul de Administrație, printr-un raport de risc.

Periodic (lunar, trimestrial, anual, după caz) Compartimentul Managementul Riscurilor/ Comitetul de Management al riscurilor prezintă Conducerii Executive/Consiliului de Administrație indicatorii specifici de management al riscului, raportarea acestora la pragurile de referință, propune spre analiză, dezbatere și aprobare proceduri specifice managementului riscului, rapoarte, Matricea Riscului Operațional etc.

Activitatea de management al riscurilor este evaluată și în cadrul misiunilor de audit. În anul 2019, ca urmare a misiunii de audit intern efectuată de compania de audit Mazars, cu privire la Evaluarea activităților desfășurate pentru menținerea conformității la nivelul PAID s-a constatat că ”mediul de guvernanță, management al riscului și control intern este adecvat”.

Conducerea companiei consideră că sistemul de management al riscului este adecvat, complet și acoperă corespunzător toate ariile de activitate.

 

Descarcati documentul in format PDF